Glossy vase

Stig Lindberg for Gustavsberg.Vase in stonware with blue glossy glaze. Height 26 cm. vas,

1,500kr