Stoneware vase/ Stig Lindberg – Sold

Stoneware vase by Stig Lindberg for Gustavsberg Sweden. Height 31 cm.